เกี่ยวกับ สพป.อุดรธานี เขต ๓


วิสัยทัศน์ (Vision)
         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ มีความเข้มแข็ง บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม วิจัยและพัฒนาใช้เทคโนโลยีส่งเสริมประสิทธิภาพ ครูและบุคลากรเป็นมืออาชีพ จัด ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึง มีคุณภาพตามมาตรฐานยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสำนึกในความเป็นชาติไทย

พันธกิจ
         ๑. ปลูกฝังคุณธรรมและสำนึกความเป็นชาติไทย บูรณาการการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีวีชีวิตของผู้เรียน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้สื่อเทคโนโลยีแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างคุ้มค้าและสร้างสรรค์
         ๒. จัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียน เด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ เด็กที่มีความสามารถพิเศษอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐาน
         ๓. สร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการศึกษา การพัฒนาการนิเทศ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลแบบมีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคล เครือข่ายผู้เกี่ยวข้อง และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ มุ่งสู่มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
         ๔.ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
         ๕. สรรหาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เพียงพอ มีคุณภาพตามมาตรฐานตำแหน่ง และพัฒนาสู่มืออาชีพ

สภาพภูมิศาสตร์และบริบท

 

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ มีพื้นที่ประมาณ  ๒๕๕๓.๕๓ ตารางกิโลเมตร  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบและราบลุ่ม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วย ๖ อำเภอ คือ อำเภอหนองหาน, บ้านดุง, ไชยวาน, ทุ่งฝน, พิบูลย์รักษ์ และอำเภอกู่แก้ว โดยมีที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอยู่ที่อำเภอหนองหาน มีระยะทางห่างจากจังหวัดอุดรธานี ตามทางหลวง หมายเลข ๒๒ ประมาณ ๓๕ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือ           ติดต่อกับ    อำเภอโพนพิสัย จ.หนองคาย
ทิศใต้               ติดต่อกับ    อำเภอกุมภวาปีและอำเภอศรีธาตุ จ.อุดรธานี
ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ    อำเภอวังสามหมอ จ.อุดรธานี อำเภอสว่างแดนดิน อำเภอส่องดาว 
                       และอำเภอบ้านม่วง จ.สกลนคร
ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ    อำเภอเมืองอุดรธานี อำเภอเพ็ญ อำเภอสร้างคอม 
                       และกิ่งอำเภอประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี

สภาพการจัดการศึกษา

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ มีการจัดระบบการศึกษา ๓ รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมีการจัดการศึกษาปฐมวัยจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานและการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี (อาชีวศึกษา) ดังนี้

๑. การศึกษาปฐมวัย ดำเนินการทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการทั้งในภาครัฐและเอกชนครอบคลุมพื้นที่การศึกษา
๓. การศึกษาอุดมศึกษา มีการจัดการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ดำเนินการทั้งภาครัฐและเอกชน

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ มีโรงเรียนในสังกัดทั้งหมด ๒๑๔ โรงเรียน เป็นโรงเรียนประถม

 ภายในพื้นที่บริการแบ่งเป็น ๑๒ กลุ่มเครือข่าย  ได้แก่
  - กลุ่มหนองหาน ๑                        - กลุ่มไชยวาน
  - กลุ่มหนองหาน ๒                        - กลุ่มทุ่งฝน
  - กลุ่มหนองหาน ๓                        - กลุ่มกู่แก้ว
  - กลุ่มหนองหาน ๔                        - กลุ่มพิบูลย์รักษ์
  - กลุ่มบ้านดุง ๑
  - กลุ่มบ้านดุง ๒
  - กลุ่มบ้านดุง ๓
  - กลุ่มบ้านดุง ๔

แผนปฏิบัติการ สพป.อุดรธานี ๓
    
สามารถดาวน์โหลดได้ที่เมนูดาวน์โหลด

 
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บ  ผู้กำลังออนไลน์ 9 คน   ติดต่อเราได้ที่ : udonthani3.go.th     
วันนี้ 576 คน  เมื่อวานนี้ 610 คน เดือนนี้ 18304 คน   ปีนี้ 18304 คน 265/1 หมู่ 11 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130
รวมทั้งหมด 18304 คน เริ่มนับ (1 มีนาคม 2554) โทร : 042-261156 โทรสาร : 042-261186